Országhatárok és viselkedésformák: Dr. Jes T. Y. Lim Feng Shui mester

Country boundaries and behaviors

“Az ország, falu és városhatárok körvonalának alakja kihat az ott lakó emberek általános tulajdonságaira és viselkedésükre. Ugyanez érvényes a beépített telek formájára- közvetve befolyásolja a lakók és utódaik életét., anyagi helyzetét. … Egy ipari város határa számára feltétlenül a mozgékony, dinamikus körvonal a legmegfelelőbb. Ez a dinamizmus és elevenség megtestesülhet egy állathoz vagy más élőlényhez hasonlító formában. Tétlen élőlényekhez vagy élettelen tárgyakhoz hasonló körvonal kevésbé eredményes növekedést jelez – a fejlődés ennek megfelelően lassúbb.

“The shape of the country, the village and the boundaries of the city boundaries affects the general characteristics and behavior of the people who live there. The same applies to the shape of the built-up land, indirectly affecting the lives of the inhabitants and their descendants. Dynamic outline is the most appropriate, and this dynamism and vitality can be embodied in a form resembling an animal or other creature, such as the outline of idle creatures or inanimate objects indicates less effective growth – development is slower.

A telek alakja –
Shape of the plot

A tájat és a telket vizsgáló fengshui mélyreható betekintést nyújt az ember és a táj között fennálló kapcsolat természetébe. Nagyon fontos, hogy szakértő szemmel tudjuk megválasztani egy vállalkozás épülete számára a telket. Az üzleti fengshui tanításának megfelelően a telek alakja kihat a viselkedésre, az anyagi helyzetre és az üzemben bekövetkező eseményekre.. Alapvetően a derékszögű telekforma a legkedvezőbb , amely hátra fele szélesedik.

Fengshui, looking at the landscape and the land, provides an in-depth insight into the nature of the relationship between man and landscape. It is very important that we can choose the plot for an enterprise building with expert eyes. According to the teachings of the business fengshui, the shape of the plot affects the behavior, the financial situation and the events taking place in the plant. Basically, the rectangular form of the plot is the most favorable, which is widened by half.

ORSZÁGFORMÁK –
Country shapes

Az ország lakóinak átlagos viselkedését és általános jellemzőit az adott ország korvonalának vizsgálata alapján értjük meg. Nézzünk meg néhány európai ország és Kína formáját.

The average behavior and general characteristics of the inhabitants of the country are understood on the basis of the analysis of the country’s line. Let’s look at some European countries and China.

NÉMETORSZÁG ALAKJA –
Shape of Germany

Németország térképe olyan, mintha egy bosszús asszonyság feje lenne. Az arc nyugatra tekint. A három németül beszélő ország közül Németország lakossága a leginkább agresszív és a legkönnyebben provokálható, de a németek a legjobban megszervezhetők. Jobbról a csúcsos Csehország böki a bosszús asszony nyakát.. Ez meglehetősen bosszantja az asszonyt, rosszul érzi magát, nem tud nyugton maradni. Ez magyarázza, miért akar Németország terjeszkedni és miért szeretné Nyugat – Európát a felügyelete alá vonni. Ennek alapján már érthető , miért támogatja a Német Köztársaság olyan nagyon az euró bevezetését. Az euró hivatalos forgalomba kerülésével, megfigyelhetjük majd , hogy a német vállalkozók még több külföldi céget fognak felvásárolni.

Germany’s map is like a head of an annoyed woman. The face looks west. Among the three German speaking countries, Germany’s population is the most aggressive and easiest to provoke, but the Germans are best organized. From the right, the crooked Czech Republic beats the annoyed woman’s neck. It is quite annoying for the woman, she feels bad, unable to stay calm. This explains why Germany wants to expand and why it wants to bring Western Europe under its control. On this basis, it is understandable why the German Republic supports the introduction of the euro so much. With the official launch of the euro, we can observe that German entrepreneurs will buy more foreign companies.

A szövetségi kormány Bonnból Berlinbe való átköltöztetése óriási hiba volt fengshui szempontból. Bonn az asszony homlokánál fekszik, tehát Németország “veleje ” volt, amely a szellemi erőt adta az ipari terjeszkedéshez és az anyagi fölény megőrzéséhez. Berlin viszont a hajnak megfelelő területen fekszik, amely nélkülöz bármiféle szilárdságot. A “német asszonyságnak” csak meg kell igazíttatnia “kontyba tűzött haját” és Berlin elveszett. Ezért Berlin bizonytalan kormányzói helyszín, székhely, mind Németország, mind az EU számára. Ezen kívül nagyon hiányzik a harmónia ebből a városból, és a második világháború rossz emlékeinek energiája még mindig átlengi. Ha Berlin térképére ráhelyezzük a 8 életterület bágua térképet, észrevehetjük, hogy hiányzik Berlinból a KAPCSOLATOK életterület. Ez arra is utal, hogy a berliniek küzdenek kapcsolati problémákkal…… A vezetés és és hírnév terület igen erős, fejlett, ami az igazgatás székhelyének erős hatalmi bázist ad……

The move of the federal government from Bonn to Berlin was a huge mistake in Fengshui. Bonn is at the woman’s forehead, so it was Germany’s “mother”, which gave her spiritual strength for industrial expansion and material preservation. Berlin, on the other hand, lies in a hair-like area that lacks any strength. The “German woman” just needs to adjust her “hair in a bun” and Berlin is lost. That’s why Berlin is a vague governor’s seat, headquartered for both Germany and the EU. In addition, there is a great lack of harmony from this city, and the energy of bad memories of the Second World War is still transcending. If we put a map of the 8 life areas on the map of Berlin, we can see that there is a lack of connections from Berlin. This also implies that the Berliners are struggling with relationship problems …… Leadership and reputation are very strong, developed, which gives a strong power base to the headquarters of the administration ……

NAGY BRITANNIA ALAKJA –
Great Britain shape

Az éhes sirály. Az utóbbi 500 év leforgása alatt a britek számos gyarmatot szereztek meg, de a sirály repte lefelé ívelt., és Nagy – Britannia javarészt elvesztette külső birtokait. A sziget alakja hasonlít még az angol font jeléhez is . Ez megmagyarázza miért haboznak, hogy pénznemüket egy másikra cseréljék.

The hungry seagull. Over the last 500 years, the British have acquired a number of colonies, but the seagull curved downward, and Britain has largely lost its outer estates. The shape of the island is similar to that of the British pound. This explains why you are hesitant to exchange their currency for another.

Ausztria alakja –
Shape of Austria

Ausztria egy olyan kis csigához hasonlít, amely Svájc és Németország között araszolgat a Bodeni-tó felé. Az osztrákok fő ismertetőjegye az a megelégedettség és lassúság, ahogyan az ügyeiket intézik.

Austria resembles a small snail working between Switzerland and Germany on Lake Constance. The main feature of the Austrian is the satisfaction and slowness of their affairs.

Franciaország alakja –
Shape of France

Franciaország térképe a puha páncélú édesvízi teknősbéka alakjára hasonlít. …. A teknőc jól jellemzi a franciákat: elkülönülnek , elszigetelődnek és azt a benyomást keltik, hogy teljesen maguknak valók, hiszen egyáltalán nem akarnak tudomást venni sem erős szomszédaikról, Németországról, sem az angolszász világról – mintha szükségük sem lenne rájuk. Úgy tűnik, hogy csak néhány francia hajlandó angolul, vagy más idegen nyelven megszólalni. Ez a viselkedés gyakran megakadályozza, hogy a gazdasági terjeszkedés az ország határain túl nyúljon. Franciaországot a munkanélküliség nagy aránya sokáig fogja sújtani, ha nem döbbennek rá a túlzott nacionalizmusuk okozta hátrányokra.

The map of France resembles the shape of a soft armored freshwater turtle. …. The turtle characterizes the French well: they are isolated, isolated, and the impression that they are entirely for themselves, as they do not want to be aware of their strong neighbors, Germany or the Anglo-Saxon world – as if they were not in need. It seems that only a few French are willing to speak English or another foreign language. This behavior often prevents economic expansion from extending beyond the borders of the country. France will be hit by the high rate of unemployment for a long time if it is not shocked by the disadvantages of their excessive nationalism.

Svájc alakja –
Swiss figure

Körvonalaiban egy kengurut ismerhetünk fel, amely a hátán nehéz terhet cipel. A kicsiny, ám gazdag nemzetet a környező EU államok beszorítják. A kenguru hátán levő zsák pénzzel van tele. Svájc egyszerre gazdag és szegény. Bár a bankok és intézmények gazdagok, egy átlagos svájci nem különösebben tehetős.

In his outlines, we can recognize a kangaroo carrying a heavy burden on his back. The small but rich nation is being squeezed by the surrounding EU states. The bag on the back of the kangaroo is full of money. Switzerland is both rich and poor. Although banks and institutions are rich, an average Swiss is not particularly wealthy.

Kína alakja –
Shape of China

Kínát egy palotapincsihez hasonlítottam. A kutya hűségesen és engedelmesen szolgálja az embert, mint a hogy Kína is ellátja a gazdag világ piacait kiváló termékekkel.

I compared China to a palace basement. The dog serves man faithfully and obediently, as well as the fact that China also supplies the markets of the rich world with excellent products.

…. Magyarország – hernyó (remélem selyemhernyó), Olaszország – emberi láb., stb. Ez azt jelenti, hogy Németország rendelkezik a “fejjel”, azaz az intelligenciával és a gazdasági erőforrásokkal, ezért döntően befolyásolja a jövőben Kelet-, és Nyugat -Európa fejlődési irányát. Az Európai Unió és az euró bevezetése nagyon kedvező lesz a német cégek külföldi terjeszkedése számára.”

…. Hungary – caterpillar (hope silkworm), Italy – human foot, etc. This means that Germany has the “head”, that is, the intelligence and the economic resources, so it will have a decisive influence on the future development of East and West Europe. The introduction of the European Union and the euro will be very beneficial for the expansion of German companies abroad. ”

Szerintem pedig ezekbe a vonalakba mindenki azt “lát” bele, amit csak szeretne. Egyébként egyáltalán nem negatív, vagy hátrányos az, hogy Magyarország Hernyó forma. Mert hernyóból, selyembábból lesz a pillangó. (Ezekre a helyzetekre szokták mondani:-) miből lesz a cserbogár!) :)) A pillangó pedig a megújulás, az újjászületés szimbóluma. Vannak elpusztíthatatlan dolgok. Azt jelenti a hernyó esetünkben, hogy Magyarország bármikor, bármelyik pillanatban újjászülethet hamvaiból, akár a főnix madár, és ez csodálatos.

And I think everyone in these lines “sees” what they want. By the way, it is not at all negative or disadvantageous that Hungary is a caterpillar form. Because butterfly, silk, will be the butterfly. (These are the situations to say 🙂 what will become a buggy :))) Butterfly is a symbol of renewal, rebirth. There are indestructible things. It means the caterpillar in our case, that Hungary can be reborn from ashes at any moment, at any moment, like a phoenix bird, and that is wonderful.

www.fengshuidesign.hu