Sors vagy szabad akarat?

A SORS ÉS A SZABAD AKARAT

       “Sors vagy szabad akarat? A kérdés abszurditása az emberi történelem hajnalától foglalkoztatja a jeles gondolkodókat és bölcselőket. A technikai és tudományos haladás eredményei , a közlekedés  és a kapcsolattartás eszközeinek fejlettsége már-már elhiteti velünk, hogy legyőztünk minden akadályt, intelligenciánk és hatalmunk korlátlan. Azt hisszük, hogy az élőlények közt legelső és legfontosabb az ember, aki hitünk szerint legyőzte és uralja a természetet. A sorsba, a végzetbe vetett hit és szabad akarat szűk korlátainak elismerése divatjamúlt fogalommá vált. Szép elképzelések. Ám, ahogy öregszünk , sokasodnak a tapasztalataink , érnek a gondolataink. Idővel mindenki belátja , hogy a sors, avagy kissé színpadiasabban a végzet, nehezen kifürkészhető, és ha akarjuk, ha nem, bizonyos sorsszerű mozzanatok időről időre feldúlják megszokott nyugalmunkat. Az emberek közti egyenlőség hiánya az első nagy kérdés, amivel szembe kell néznünk. Különféle fizikai és szellemi adottságokkal születünk, más-más erőkészlettel , tehetséggel, más-más társadalmi helyzetbe (stb.). S a különbözőségek, illetve az eltérő esély elviselhetősége alakítja a közérzetünket, elégedettségünket, de még a fejlődésünket is. Milyen értelemben  és mennyire nevezhetjük szabadnak magunkat? Mi a helyzet a titokzatos „szerencsével”? A szerencse, amit életünk minden pillanatában bekalkulálunk, legyen szó akár egy utazás időzítéséről , szerencsejátékról , nyerésről, vagy vesztésről. Akkor is szerencsét , a kivételes szerencsét emlegetjük, amikor valaki épségben kerül ki egy helyzetből , túléli a gyakorlatilag túlélhetetlen közlekedési szerencsétlenségeket, természeti katasztrófákat .

Fate or free will?
    “Fate or free will? The absurdity of the question is about the great thinkers and criminals at the dawn of human history. The results of technical and scientific progress, the development of the means of transport and communication make us believe that we have overcome all obstacles, our intelligence and our power are unlimited. We believe that the first and foremost among the living beings is the man who, according to our belief, has overcome and dominated nature, the recognition of the limitations of belief in destiny, destiny and free will has become a fashionable concept.However, as we grow older, our experiences grow. Over time, everyone realizes that fate, or somewhat theatrically, fate, is difficult to grasp, and if desired, some fateful moments will occasionally ruin our usual peace of mind. We are confronted with various physical and mental attributes, with different sets of talents, talents, different social situations (etc.). And the tolerance of the differences and of the odds is that our well-being, satisfaction, and even our development are shaped. In what sense and how can we call ourselves free? What about mysterious “luck”? The luck that we calculate in every moment of our lives, whether it is a journey, a gambling, a win or a loss. Even then, we are lucky to mention exceptional luck when someone comes out of a situation, survives the virtually unsustainable transport disasters, natural disasters.

       A sors, a végzet és a szerencse életünk minden pillanatában jelen vannak, függetlenűl  attól, mit képzelünk róluk. Babonának tekintjük? Vagy elismerjük a létezésüket? Nem sokat számít, mert hiedelmeinktől függetlenül léteznek.

Fate, destiny and luck are present in every moment of our life, regardless of what we imagine about them. Do we consider it a baboon? Or do we recognize their existence? It doesn’t matter much because they exist independently of our beliefs.

       A sors és a szerencse mindig mindenhová velünk tartanak, a történelem folyamán valamennyi nép kereste a szerencse és a sors útjainak kifürkészésére alkalmas módszereket. A jóslás eszközei : a tenyérelemzés, a tarot, az asztrológia, a kristálygömb, a tealevelek, faágak, csontok, az animista (anima = latinul szív) hithez kötődő barbár jós-áldozatok , a Ji Csing, stb, egytől egyig a jövő titkait firtató módszerek. A jövő feltárásának célja, hogy az ember legalább részben saját kezébe vehesse sorsa irányítását, bár a sorselemzés komolyabb változatai a kezdetektől a szakértők feladata, mert alapos tudást igényel.

Fate and fortune are always with us everywhere, and throughout history, all the people have been looking for ways to find their way to luck and destiny. The means of divination: palm analysis, tarot, astrology, crystal ball, tea leaves, tree branches, bones, animist (anima = latin heart) barbaric yoga sacrifices, Ji Csing, etc. methods. The purpose of exploring the future is to allow at least part of your fate to control your destiny, although serious versions of fate analysis are the task of the experts from the beginning, because you need a thorough knowledge.

       A kínaiakat ősidőktől foglalkoztatja a sors és a szerencse kutatása. A Négyoszlopos Sorsmeghatározás, a Feng Shui és a Ji Csing kiállta az idő próbáját, ma is megbízható, és gyakorlati  lépésekre fordítható az ősi tudás. E három módszer segítségével sok különlegességet tudhatunk meg önmagunkról és várható jövőnkről.. A kínai bölcsességek e három gyűjteménye az életet megkönnyítő  és a történések  mögötti folyamatokat feltáró tudás kimeríthetetlen kincstára. Mindhárom folyamatosan fejlődik, s mint apránként kiderült, egyre több téren alkalmazható. Mind a három módszer a kínai kultúra elválaszthatatlan része. A jövendőmondás és a metafizikus gondolkodás a  Csing dinasztia bukásáig a mindennapi élet elválaszthatatlan eleme volt, szinte mindegyik kínai család becses kincsként őrizte a kínai kalendáriumot, melyből kisebb-nagyobb ügyeikben tanácsot kaptak. A Feng Shui mesterek és a sorselemzés más szakértői közül a legjobbak hivatalos, állami szolgálatban álltak. Jelentős társadalmi események előtt rendszeresen kikérték a jövendőmondók tanácsait. A Csing dinasztia tagjai számos könyvet írtak , írattak és adtak ki , közülük leghíresebb a TELJESSÉG NÉGY KÖNYVE.

The Chinese have been engaged in researching fate and fortune from ancient times. The Four-Column Fate, Feng Shui, and Ji Csing endured the test of time, and are still reliable today, and the ancient knowledge can be turned into practical steps. With these three methods, we can learn about many of our specialties about ourselves and our future future. These three collections of Chinese wisdom are the inexhaustible treasure of knowledge that facilitates life and reveals the processes behind events. All three are constantly evolving and, as it turns out, can be applied in more and more fields. All three methods are an integral part of Chinese culture. Fortune-telling and metaphysical thinking until the fall of the Qing Dynasty was an inseparable part of everyday life, and almost all Chinese families kept the Chinese calendar as valuable treasures, giving them advice on their smaller or larger affairs. Among the Feng Shui masters and other experts in fate analysis, the best were in official state service. The advisers of the fortune-tellers were regularly consulted before major social events. The members of the Qing Dynasty have written, written and published many books, the most famous of which are the FULL BOOKS OF FULL.

       A kínai sorselemzés és jövőkutatás alapja az a felismerés , miszerint a sors, a végzet, a jó- és a balszerencse elemei meghatározott rendben ciklikus mintázat szerint követik egymást, és időről időre ismétlődnek. Számos példát mutattam be a Négyoszlopos Sorsmeghatározás fejezeteiben. A hírességek, politikai vezetők élete nyomon követhető , s ez igazolja , mennyire helytállók a kínai módszerek. A sors ismétlődő , szabályos mintázata leolvasható az ábrákról. Az Öbölháború többrétegű elemzése pedig jó példa arra, milyen tág téren vehetjük hasznát e precíz jóslási eljárásoknak. A háborús elemzés jóval az események bekövetkezése előtt jelent meg egy hong-kongi újságban.

The basis of Chinese fate analysis and futures research is the recognition that the elements of fate, destiny, good and bad luck follow each other according to a cyclical pattern and are repeated from time to time. I have presented many examples in the Four Column Fate Determination. The lives of celebrities and political leaders can be traced and this demonstrates the relevance of Chinese methods. Repeated regular patterns of fate can be read from the figures. The multi-layered analysis of the Gulf War is a good example of how we can benefit from these precise prediction techniques. The war analysis appeared well before the events occurred in a Hong Kong newspaper.

       Öt fő tételre osztható ez a jóslat:
This prediction can be divided into five main items:

  1. Valószínűleg háború tör ki az Arab-öbölben , 1991 elején.
  2. Konkrét harcok 1991 februárjában kezdődnek.
  3. A Szaddam körüli csatározások legalább 1991 áprilisáig tartanak.
  4. Az Öböl-válság  vélhetően véget ér 1991 áprilisára.
  5. A háborút Bush elnök és csapatai nyerik meg.

There is probably a war in the Arabian Gulf in early 1991.
Specific fights begin in February 1991.
The battle around Saddam lasts at least until April 1991.
The Gulf crisis is likely to end in April 1991.
The war is won by President Bush and his troops.

Az előrejelzés eléggé pontosnak bizonyult. A háború történetesen 1991 januárjában tört ki, de a szárazföldi hadműveleteket csak februárban kezdték meg a szövetségesek. Igaz, tűzszünetet is februárban kötöttek , de a Szaddam Huszein elleni polgári lázadások egészen 1991  áprilisáig nem csitultak.

The forecast was quite accurate. The war broke out in January 1991, but land-based operations were only launched by the Allies in February. True, there was a ceasefire in February, but the civil uprising against Saddam Hussein did not flourish until April 1991.

       Kérdés ezek után, hogy amennyiben a jövő pontról pontra kiszámítható , vajon minden eleve elrendeltetett? A sorsunkba nincs nincs semmi beleszólásunk? Szó sem lehet a szabad akaratról? Vegyük például Bush elnök és Szaddam Huszein esetét. Mindketten vonakodtak háborút indítani egymás ellen , a sorsuk mégis belesodorta őket. A háború kiolvasható születési Négyoszlopuk  és Szerencseoszlopaik ábráiból, bár látszólag szabad akaratukból vállalták az összecsapást. Hol és miben nyilvánul meg akkor a szabad akarat? A jövő már „meg vagyon írva”? S azt jelentené ez, hogy nincs erőnk a sorsunkon változtatni?

The question then is that if the future can be calculated from point to point, is it all ordered in advance? Do we have any say in our fate? Can’t say about free will? Take the example of President Bush and Saddam Hussein. Both of them were reluctant to make war against each other, but their fate still fell on them. The war can be read from the figures of the Four Columns of their Birth and their Columns of Fortune, although they seemingly committed to clash with their free will. Where and where does free will manifest? The future is “written”? And would that mean we have no power to change our destiny?

       Azt állítani, hogy minden eleve elrendelt és megváltoztathatatlan, csüggesztő.  A negatív hozzáállás, a beletörődés ugyanis még a metafizika és a jövendőmondás területén sem elfogadható.  A kínai szakértők a semleges nézőpont hívei – azt vallják, a sors és a szabad akarat párban járnak  „társszerzői” az életünknek. A jövendölés jelentősége, hogy a sors ismeretében pozitív fordulatokat idézhetünk elő életünkben.

To claim that everything is pre-ordered and unchangeable is a disillusionment. The negative attitude, the resignation in the field of metaphysics and fortune-telling is not acceptable either. Chinese experts are the advocates of the neutral perspective – they believe that fate and free will are a “co-author” of our lives. The significance of prophecy is that, in the knowledge of fate, we can make positive turns in our lives.

       A Négyoszlopos Sorsmeghatározás egyfajta életrajz:  megmutatja, mi húz vissza, milyen lehetőségeink vannak, mikor számíthatunk hullámvölgyekre és mikor sikerekre. Ám nem ad kötelező mintát, nem szabja meg az elérhetőnek érzett dolgok szintjét. Vagyis a kiugró teljesítmény mögött mindig ott a nagyot álmodó, kitartó ember, mert a kiemelkedő tettekhez más is kell a sors szándékán túl:  a Feng Shui, az emberbaráti cselekedetek, és természetesen a szabad akarat!

The Four-Column Fate Determination is a kind of biography: it shows what draws back, what opportunities we have, when we can expect ups and downs. But it doesn’t give you a compulsory pattern, it doesn’t set the level of what you feel is available. That is, behind the outrageous performance there is always the dreamer, the persistent man, because the extraordinary deeds have to go beyond the intent of destiny: Feng Shui, man-made actions, and of course free will!

       A Feng Shui életünkben betöltött szerepéről szólt könyvem 2. része. A Feng Shui viszont senkit sem képes megvédeni a súlyos balszerencsétől, de csökkenteni képes a hatását. Kilátástalan helyzetben is hozzásegít némi sikerélményhez. A Négyoszlopos Sorsmeghatározásban járatos szakértők vallják, minden ember életében előfordul jó néhány kritikus időszak, és néhány életveszélyes helyzet. Van, aki belehal a szerencsétlenségbe, van aki egy karcolás nélkül megússza. A döntő tényezők közül az érintettek és őseik emberbaráti hozzáállása és derűlátása a legfontosabb.                                                                                                   

Part 2 of my book was about Feng Shui’s role in our lives. Feng Shui, however, cannot protect anyone from serious misfortune, but can reduce its impact. It also helps you to achieve some success in a hopeless situation. Experts with the Four-Column Fate Determine that there are some critical periods in every person’s life and some life-threatening situations. There are those who die in misfortune, who gets away without a scratch. Among the decisive factors, people and their ancestors have the most humane attitude and cheerfulness.

       Két, percre azonos időben született ember sorsának és szerencséjének sémája lehet egyforma, hullámvölgyeik és szerencséjük tetőzésének ideje is azonos, ám azt látatlanban nem lehet megállapítani, mekkora hatással van rájuk a jósoruk és miként élik meg nehéz pillanataikat. Ha mindkettő sorsa a gazdagság, az egyikből lehet milliárdos, míg a másikból csak milliomos. A különbség oka lehet valamilyen Feng Shui tényező, lehet a jócselekedetek aránya , de számít az is milyen földrajzi és lakókörnyezetbe, milyen történelmi viszonyok közé születik valaki. Én azt hiszem, a szabad akarat is rengeteget számít, ezen múlik, ki milyen magasra vagy alacsonyra teszi a mércét, miféle célokat tűz ki maga elé.

The scheme of the fate and fortune of two people born at the same time can be the same, the time of the ups and downs of their luck is the same, but it cannot be seen in the invisible how much their yoke affects them and their hard moments. If the fate of both is wealth, one of them can be a billionaire, while the other is a millionaire. The reason for the difference can be a Feng Shui factor, the proportion of good works, but also what kind of geographic and residential environment, what kind of historical relationships are born. I think that free will also matters a lot, it depends on who is making the standard or what the goals are.

       Engedjék meg, hogy ismét Szaddam Huszein példáját vegyem elő. Oszlopai 1991-re heves csatározást ígérnek a személye körül. A küzdelem mértéke azonban nem állapítható meg pusztán a Négyoszlop adataiból. Minden lehetséges. Megeshet, ha nem fogja vissza magát, és beveti vegyi fegyvereit, és ezzel sokkal nagyobb katasztrófát idéz elő, mint amekkora csapás őt érte. Valószínűleg  szabad akaratból  döntött a ˇ”humánusabb” megoldás mellett, talán a totális katasztrófa elkerülése érdekében. A szabad akarat azonban visszatartotta a háborútól. Ilyen fordulatok miatt nehéz, és lehetetlen, tökéletes portrékat felvázolni, csupán a mélypontokat és a kiugró időszakokat lehet megjósolni, mivel sokszor a szabad akarat (az egyéni szándék) mértékén múlnak a dolgok.  Szabad akaratunkban áll önmérsékletet gyakorolni, elengedni magunkat, fokozni, vagy csökkenteni a balszerencsés hatásokat.

Let me take the example of Saddam Hussein again. His columns promise a fierce battle for his person by 1991. The extent of the struggle, however, cannot be determined solely from the data of the Four Columns. Everything is possible. It may fall if you do not get back and take on your chemical weapons and cause a much larger disaster than the blow it has. He probably chose a free will with a “more humane” solution, perhaps to avoid a total disaster. The free will, however, held back the war. Because of such turns it is difficult and impossible to outline perfect portraits, only the low points and outliers can be predicted because things often go beyond the free will (the individual intention). It is our free will to exercise self-restraint, to let go of ourselves, to increase or to reduce unfortunate effects.

       A jövendőmondás legnagyobb erénye, hogy általa alaposabban megismerhetjük magunkat és céljainkat. A Sors Négyoszlopa rámutat gyengeségeinkre, erősségeinkre,  mélypontjainkra és sikeres időszakainkra. Tetteink helyes időzítéséhez ez pótolhatatlan segítség. E tudás birtokában nyugodtabban belegondolhatunk, mikor mit érdemes tennünk, és miért nem érdemes a kisujjunkat sem mozdítani.  Még ha balszerencse közeledtét is jelzik az oszlopok,  jogunkban áll felkészülni a  fejleményekre, és ha tehetetlenek is volnánk, legalább lecsillapodhatunk, és szép nyugodtan a bölcsek nyugalmával várhatjuk ki a dolgok végét. Sok igazság van a konfuciánus idők egyik közmondásában:  ˇAki nem ismeri a sorsát, semmiképp sem lehet okos ember”.

The greatest virtue of fortune telling is that we can learn more about ourselves and our goals. The Fate Four Fists points to our weaknesses, our strengths, our low points and our successful times. This is an irreplaceable help for the proper timing of our actions. With this knowledge, we can think more calmly about what to do and why we shouldn’t move our little finger. Even if the columns indicate bad luck, we have the right to prepare for the developments, and if we are helpless, we can at least calm down and feel free to wait for the end of things with the rest of the wise. There is a lot of truth in a proverb of Confucian times: Who doesn’t know his fate can never be a smart man.

Rajmond Lo – Feng Shui mester

Rajmond Lo – Master of Feng Shui